name

Work

Work
제목 롯데푸드 안산공장 비점오염원 저감시설 유지관리_ 침전조 준설 및 여과조 여재 교체, 폐기물 처리
 1. 침전조 준설.
                     2. 여과조 여재 교체작업
       


 3. 여과조 여재 교체 완료


           

       
 작업현황 2020.10 롯데푸드 안산공장 비점오염원 저감시설 유지관리 공사
작업내역 : 1. 침전조 하부 슬러지 준설
2. 여과조 슬러지 준설 및 여과재 교체 및 카트리지 세척
카테고리
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10